• Tổng số cơ sở đủ điều kiện {{vm.tongSoCoDDK}}
  • Tổng số cơ sở SXKD thực phẩm {{vm.tongSoCoSXKDTP}}
  • Tổng số sản phẩm đăng ký công bố {{vm.tongSoSanPham}}

{{item.tenDoanhNghiep}}

Chủ cơ sở: {{item.tenNguoiDaiDien}}

Ngày cấp: {{item.ngayCapGCNDDK | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.strDiaChiChiTiet}}

Xem giấy chứng nhận

{{item.tenSanPham}}

Nhóm sản phẩm: {{item.strNhomSanPham}}

Tên cơ sở: {{item.strTenDoanhNghiep}}

Người đại diện: {{item.strNguoiDaiDien}}

Ngày thêm: {{item.creationTime | date:'dd/MM/yyyy'}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}

Xem giấy chứng nhận

Biểu đồ số cơ sở được CGCN đủ điều kiện